1. แผนและปฏิทินปฏิบัติงาน

1.1 แบบฟอร์มในการจัดทำเพื่อเสนอของบประมาณต่างๆ

  – แบบฟอร์มและการจัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
  – แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลโครงการ
  – แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
  – ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัด)
 - template ทบทวนบูรณาการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (ปรับตามที่ประชุม 7 ก.ย.60)
 - แบบฟอร์มโครงการ

 1.3.3.12 คู่มือการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2 แผนเงินรายได้

1.2.1 การจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2.2 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.2.3 แบบฟอร์ม

1.3 แผนยุทธศาสตร์คณะและแผนปฏิบัติ

– แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562-2566 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
– แผนยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561-2565
– แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555-2559
– แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
– แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2556
– แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2555

1.4 ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ

1.4.1ยุทธศาสตร์วิทยาเขตภูเก็ต

 - แผนพัฒนาวิทยาเขตภูเก็ตสู่ความเป็นนานาชาติ พ.ศ. 2559-2563
 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พ.ศ. 2560-2563 (Green Campus)
 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พ.ศ. 2560-2563 (International Campus)
 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พ.ศ. 2560-2563 (Smart Campus)
 - (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

1.4.2 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 -ร่างกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560-2574
 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558-2561
 - รายงานสรุปการสัมมนามหาวิทยาลัย-สภามหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อน ม.อ.ในอนาคต (25-27 ก.ย.58)

1.4.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต

 - จังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province)
 - ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2564)
 - Phuket City of Gastronomy

1.4.4 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

1.4.5 ยุทธศาสตร์ชาติ

 - ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577)
 - ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12(พ.ศ. 2560-2564)
 - ก้าวสู่ THAILAND 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรม (คณะทำงานด้านการวิจัย ทปอ.)
 - วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย(สุวิทย์ เมษินทรีย์)
 - (ร่าง)ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ของประเทศ
 - Roadmap การปฏิรูปการศึกษา ปี 2558-2564
 - แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(สำนักงบประมาณ)

1.5 ปฏิทินปฏิบัติงาน

– ปฏิทินส่งงานภาคการศึกษาที่ 2/2560
– ตารางประสานงานอาจารย์พิเศษ 2/2560
– ปฎิทินส่งงานฝ่ายวิชาการ 1/2560
– ตารางประสานงาน อ.พิเศษ 1/2560

1.6 คู่มืออัตรากำลัง

– คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์การบริหารอัตราข้าราชการ

1.7 ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ

– ประกาศฯ และแนวปฏิบัติ ทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560

1.8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานแผน

– กระบวนการพัฒนาแผนของคณะ / หน่วยงาน
– กระบวนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณเงินรายได้
– งานอัตรากำลัง
– จัดทำรายงานประจำปีวิทยาเขตภูเก็ต
– ขั้นตอนการทำเอกสารปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน / ขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่
– การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ต กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และองคการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
– ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายของหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในวิทยาเขตภูเก็ต
– จัดทำวิจัยสถาบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการหน่วยงาน
– ขั้นตอนการยืนยันภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษาที่คณะ / หน่วยงาน ยืนยันจะรับเข้าใหม่ (Special_Education_Report)
– ขั้นตอนการยืนยันภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษาที่คณะ / หน่วยงาน ยืนยันจะรับเข้าใหม่(Annual_Student_Plan)

1.1.1 แบบฟอร์มของบประมาณจังหวัด  1.1.1.1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  1.1.1.2 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดภูเก็ต

  – แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
  – แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
  – แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๑
  – ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (โครงการของจังหวัด)
  – ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)
  – บันทึกข้อตกลงการตั้งงบประมาณและการโอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของจังหวัดภูเก็ต

1.1.2 แบบฟอร์มของบประมาณแผ่นดิน

 - แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนม.สงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
 - แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Pre-Ceiling)แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)
 - การจัดทำรายละเอียดคำขอค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
 - ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปี 2562

 - ฟอร์มสรุปคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาบุคลากร

1.1.3 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ปี 2562  1.1.3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  1.1.3.2 แผนการบูณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 - แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 - แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

  1.1.3.3 แผนการบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

 - แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
 - แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

  1.1.3.4 แผนการบูรณาการท่องเที่ยว

 - แนวทางเพิ่มศักยภาพบริการการท่องเที่ยว

  1.1.3.5 แผนการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก

 - (ร่าง) แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

  1.1.3.6 แผนการบูรณาการภาคใต้

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน
 - ยุทธสาตร์การพัฒนาภาคใต้

  1.1.3.7 แผนการบูรณาการยกระดับการศึกษา

 - ข้อเสนอ (ร่าง) กรอบแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1.3.3.8 เอกสารประกาอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  1.3.3.9 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง งบประมาณเชิงบูรณาการ  1.3.3.10 แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  1.3.3.11 กรอบเวลาการประชุมทบทวนตัวชี้วัดเป้าหมายงบ Agenda62

2. เอกสารสำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

2.1 เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน

– Request-Form
– แบบปลี่ยนแปลงตารางสอน
– แบบฟอร์มเก็บคะแนน-เวลาเรียน
– สัปดาห์ในการคิด80% แนวปฏิบัติ-แบบฟอร์ม
– ขั้นตอนงานการจัดตารางสอน

2.2 เอกสารเกี่ยวกับการสอบ

– กระดาษคำตอบ
– แบบประเมินข้อสอบ
– แบบเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
– ใบปะหน้าข้อสอบ
– ใบปะหน้าซองข้อสอบ
– ใบเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
– ขั้นตอนงานการจัดตารางสอบ

2.3 เอกสารเกี่ยวกับการส่งเกรด

– แบบประเมินเกรด
– แบบฟอร์มผลการเรียนตามร้อยละ-ตามรหัส
– ขั้นตอนงานการรับ-ส่งเกรด

2.4 เอกสารเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน

– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 2/2560
– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2560
– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 3/2559
– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 2/2559
– รายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2559
– รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 3/2558
– ขั้นตอนการเปิดสอนรายวิชาประจำภาค

3.ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ

3.1 แนวปฏิบัติการขอทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

– ประกาศทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
– ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
– ประกาศคณะเรื่องแนวปฏิบัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย
– ขั้นตอนการขอรับทุนโครงการวิจัยชุดภายใต้นโยบายระดับบัณฑิตศึกษา
– แนวปฏิบัติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา/ผู้ช่วยวิจัย

3.2 การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

– ประกาศการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
– ประกาศคณะเรื่องทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
– บันทึกขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย
– ขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

3.3 การสนับสนุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ

– ประกาศการสนับสนุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ
– ขั้นตอนขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน-นำเสนอผลงานวิชาการ-Conference

3.4 แบบฟอร์มต่างๆ

– แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประเภททั่วไป (แบบ ทส-ว1 /ทั่วไป_57)
– แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (แบบ ทส-ว6)
– รายงานความก้าวหน้าและสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3.5 อื่นๆ

– ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะ
– ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

4.บัณฑิตศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

– Thesis Submission Academic Year 2019
– ตำแหน่งต่างๆในแบบฟอร์ม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

– คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
– เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

คำร้องทั่วไป

– คำร้อง1 ขอยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
– คำร้อง1-3 การออกหนังสือขอความอนุเคราะห์

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

– บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
– บว1-1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

– ขั้นตอนการยื่นแบบสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บว.2-1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บศ.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บศ.1-1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บศ.2 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
– บศ2-3 ใบแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์

สอบวิทยานิพนธ์

– ขั้นตอนการยื่นสอบวิทยานิพนธ์
– คำร้อง1-3 ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
– คำร้อง1-5 ขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์
– บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
– บว.3-1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
– บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์
– บว.4-1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
– บว.4-2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์
– บศ.5_5-1
– บว.6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์
– บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
– บว.8-1 แบบสำรวจก่อนสำเร็จการศึกษา
– บว.14 ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
– แบบฟอร์มงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ research_form

รูปเล่มวิทยานิพนธ์

– แม่แบบรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ประกาศต่างๆ

– แนวปฏิบัติเปลี่ยนชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์
– แนวปฏิบัติการส่งเล่มวิทยานิพนธ์
– แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย สำหรับการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
– ประมวลเกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา
– เกณฑ์การประเมินหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อื่นๆ (ขั้นตอน)

 

– ขั้นตอนการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
– แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
– แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก-ร่วม
– แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก-ร่วม

5.แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มทางการเงิน

5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน

– ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน

5.2 ประกาศต่างๆ

– นโยบายการจัดการเรียนการสอน
– ประกาศเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินโหลด
– ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงิน
– สรุปการนับชั่วโมงสอนในการเบิกเกินโหลด
– หลักเกณฑ์วิธีการคิดประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางV2-1

5.3 เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

– แบบฟอร์มขอเดินทางไปปฏิบัติงานคนเดียว
– แบบฟอร์มขอเดินทางไปปฏิบัติงานหมู่คณะ
– ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
– ขั้นตอนการเขียนรายงานการเดินทาง
– ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน
– ตัวอย่างการเขียนใบเบิกจ่ายการเดินทาง

– บันทึกข้อความและสัญญายืมเงินรายได้

1)แบบฟอร์มบันทึกข้อความและสัญญายืมเงินรายได้
และ
ใบยืมเงินรายได้สำรองจ่าย
2)แบบฟอร์มบันทึกข้อความและสัญญายืมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และ
ใบยืมเงินอุดหนุนสำรองจ่าย

5.4 แบบฟอร์มการเบิกจ่าย

– แบบใบเบิกค่าตรวจข้อสอบ
– แบบใบเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนปกติ

5.5 แบบฟอร์มหนังสือรับรองและใบเบิกสวัสดิการ

– คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7100)
– หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7130)
– ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
– ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
– ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (แบบ กทพ.01)
– ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (แบบ กทพ.02)

6.งานพัสดุ

6.1 แบบฟอร์มต่าง ๆ

– แบบขอจัดหาพัสดุของสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต (001)
– แบบขอจัดหาพัสดุของสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กรณีแบบเร่งด่วน(002)
– หนังสือ กค(กวจ)04052/ว 119 ใช้แนบเแบบขอจัดซื้อ/จัดจ้างกรณีแบบเร่งด่วน
– แบบขอจัดหาพัสดุของสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
– ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (เอกสารแนบท้ายราคากลาง)
– ใบตรวจรับพัสดุ
– แบบใบเสนอราคา
– ใบแจ้งซ่อมพัสดุ

6.2 ขั้นตอนการจัดซื้อพัสดุ

– ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ 001
– ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุแบบเร่งด่วน 002

7.การเจ้าหน้าที่

7.1 การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ประเมินการสอน)

– ขั้นตอนการประเมินการสอน

7.2 การจ้างพนักงาน

– ขั้นตอนการจ้างพนักงาน

7.3 การแจ้งลาออก

– ขั้นตอนการแจ้งเรื่องลาออกของบคุลากร

7.4 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

– ขั้นตอนการทำเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

7.5 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศและขอลงตราวีซ่า

– ขั้นตอนการทำการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศและขอลงวีซ่า

7.6 การเข้าร่วมวันสำคัญ

– ขั้นตอนการเข้าร่วมวันสำคัญ

7.7. สวัสดิการ

– ขั้นตอนการจัดการเรื่องสวัสดิการของบุคลากร

11.ห้องปฏิบัติการ

11.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

– ขั้นตอนการยืม-คืน เครื่องแก้ว ครุภัณฑ์ และสารเคมีจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
– ระเบียบการใช้ห้องทำโครงงาน (6410)
– ระเบียบการใช้ห้องทำโครงงาน (1303)
– ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์_-AjWeeraphong
– แบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์และเครื่องแก้ว (TE_SCI-LAB_01)
– แบบฟอร์มการขอใช้สารเคมีและน้ากลั่น (TE_SCI-LAB_02)
– แบบฟอร์มการยืม-คืนครุภัณฑ์ (TE_SCI-LAB_03)
– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ( TE_SCI-LAB_04)
– แบบฟอร์มการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับรายวิชาโครงงาน (TE_SCI-LAB_05)

11.2 ห้องปฏิบัติการวคอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ของคณะ

– ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เกิดกับการใช้งานระบบ Network คณะ, ปัญหาที่เกิดจากการใช้ห้องปฏิบัติการ และปัญหาที่เกิดกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ
– ขั้นตอนของงานออก PSU Passport ชั่วคราว
– ชั้นตอนการเตรียมห้องปฏิบัติการก่อนเปิดภาคการศึกษา
– ชั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับระบบ Tell Me More ของคณะ (Placement Test และ Progress Test)
– ชั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับระบบ Tell Me More ของคณะ (Achievement Test)