ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต

                   เรื่อง โครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11

                                               “PSU Phuket Science and Math Test”

                                     วันอาทิตย์ที่ 18  ธันวาคม  2565  เวลา 09.00 – 16.30 น.

การสมัครสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1.      กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  25  พฤศจิกายน  2565  หรือเมื่อผู้สมัครสอบครบจำนวน  1,000 คน 

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมใบสมัครได้ที่ http://te.psu.ac.th

2.      การส่งใบสมัคร มี 2 ช่องทาง ดังนี้  (ส่งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)

2.1   ส่งใบสมัครทาง Email : thammarat.sae@phuket.psu.ac.th

2.2   ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ

3.      ค่าสมัครสอบและการจ่ายค่าสมัครสอบ

3.1   ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท 

3.2  การจ่ายค่าสมัครสอบ  มี 2 ช่องทาง 
ดังนี้

(1) โอนค่าสมัครสอบในนาม 

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เลขที่บัญชี 857-2-00562-3   ประเภท บัญชีออมทรัพย์    

                   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

       ส่งเอกสารใบโอนค่าสมัครสอบ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครสอบให้ชัดเจน

   ทาง Email : thammarat.sae@phuket.psu.ac.th              

   (2) จ่ายค่าสมัครสอบด้วยตนเองที่สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ในวันและเวลาราชการ

             (จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.)

4.      รายละเอียดการสมัครสอบและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

4.1   ผู้สมัครสอบต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

4.2   ผู้สมัครสอบต้องได้รับการรับรองระดับชั้นการศึกษาจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน หรือผู้ปกครอง 

      (ให้แนบคำรับรองระดับชั้นการศึกษาเพื่อประกอบการสมัครสอบ)

4.3   ห้ามผู้สมัครสอบเข้าสอบในระดับชั้นที่ต่ำกว่าที่ตนเองกำลังศึกษา
หากทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ามีการเข้าสอบไม่ตรงกับระดับชั้นจะปรับตกและไม่คืนเงินในการสมัครสอบ

5.      รายละเอียดการสอบ

5.1   การสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น ดังนี้

·       ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย     ป.4 – ป.6

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น          ม.1 – ม.3

 

·       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       ม.4 – ม.6

           5.1   จัดสอบ 2 วิชา ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

เวลาสอบ

ระดับชั้น

เวลาสอบ

 ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6

09.00 – 11.00 น.

 ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6

13.30 – 15.30 น.

 มัธยมศึกษาตอนต้น      ม.1 – ม.3

09.00 – 11.00 น.

 มัธยมศึกษาตอนต้น      ม.1 – ม.3

13.30 – 15.30 น.

 มัธยมศึกษาตอนปลาย   ม.4 – ม.6

09.00 – 12.00 น.

 มัธยมศึกษาตอนปลาย   ม.4 – ม.6

13.30 – 16.30 น.

**ข้อสอบออกโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต**

5.2   อนุญาตให้นำดินสอดำขนาด 2B  ปากกา (สีดำหรือสีน้ำเงิน) ปากกาลบคำผิด และยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น

5.3   ผู้สมัครสอบต้องแสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

5.4   ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

5.5   ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที

5.6   หากผู้สมัครสอบมาสาย เกิน 30 นาที จะหมดสิทธิ์สอบทันที

6.      การลงทะเบียน

          ลงทะเบียนในห้องสอบตามที่ระบุ

7.      การตัดสินและการประกาศคะแนนสอบ

7.1   ประกาศคะแนนสอบและผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่   21  ธันวาคม  2565 ผ่านทางเว็บไซต์  http://te.psu.ac.th

7.2   มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล วันที่  23  ธันวาคม  2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำ

(1205) อาคาร 1 ชั้น 2

7.3   นักเรียนที่ไม่สามารถมารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลได้ด้วยตนเองในวันและเวลาข้างต้น สามารถมารับได้ด้วยตนเองที่สำนักงานบริหารคณะ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ

7.4   รางวัล สำหรับแต่ละระดับชั้น และวิชา

·       รางวัลที่ 1   เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

·       รางวัลที่ 2   เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

·       รางวัลที่ 3   เงินรางวัล  500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

 

หมายเหตุ : 1. สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่  http://te.psu.ac.th   ในวันที่ 28 พฤศจิกายน  2565

               2. ผู้สมัครสอบสามารถตรวจคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์  http://te.psu.ac.th

   3. ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น

               4. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ต้องได้คะแนนสอบตั้งแต่ 50% ขึ้นไปและมีคะแนนสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก

   5. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://te.psu.ac.th

   6. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครสอบ การประกาศคะแนนสอบและผู้ที่ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ

      ดำเนินงานโครงการจัดสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ถือเป็นอันสิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศ 

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คะแนนสอบ และผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว ผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบ หรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือ

      เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  มิได้

 

            ประกาศ ณ วันที่  8  พฤศจิกายน  2565

                                                                                   

                                                                                          (ลงชื่อ) วีระพงค์  เกิดสิน

                                                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์  เกิดสิน)

                                                                                       คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม