ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง
ASST. PROF. Dr. WANCHITRA TOWANLONG
076-276480 / (+66)81-541-0071
EDUCATION
 • 2011, (Ph.D. Degree), Computational Science (English Program), Chulalongkorn University
 • 2005, (Master Degree), Applied Mathematics, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
 • 2002, (Bachelor Degree) Mathematics, Prince of Songkla University
RESEARCH INTERESTS

Functional Equations / Mathematical and Statistical Modeling / Climate Variability and Climate Change in Tropic / Drought Risk and Summer Monsoon Mechanisms / Epidemic Mode

TEACHING

course title / credit

 • 322-101 Basic Mathematics I (คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1) 3(3-0-6)
 • 322-102 Basic Mathematics II (คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2) 3(3-0-6)
 • 322-201 Basic Mathematics III (คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3) 3(3-0-6)
 • 322-171 Physical Science Mathematics I (คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1) 3(3-0-6)
 • 322-172 Physical Science Mathematics II (คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2) 3(3-0-6)
 • 322-271 Physical Science Mathematics III (คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3) 3(3-0-6)
 • 988-110 Calculus I (แคลคูลัส 1) 3(3-0-6)
 • 988-111 Calculus II (แคลคูลัส 2) 3(3-0-6)
 • 988-310 Numerical Methods (ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข) 3(3-0-6)
 • 988-112 Basic Mathematics I (คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1) 3(3-0-6)
 • 988-114 Calculus (แคลคูลัส) 3(3-0-6)
 • 976-120 Mathematics (คณิตศาสตร์) 3(3-0-6)
 • 977-120 Mathematics (คณิตศาสตร์) 3(3-0-6)
 • 978-001 Basic Mathematics I (คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1) 3(3-0-6)
 • 975-133 Mathematics in Daily Life (คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน) 3(3-0-6)
 • 988-061 Thinking in Number (ตัวเลขในชีวิตประจำวัน) 2((2)-0-4)
 • 805-062 Mathematics in Daily Life (การคำนวณในชีวิตประจำวัน) 2((2)-0-4)
NATIONAL JOURNAL ARTICLES
 1. Suteerasak, T., Tohwanlong, W.. 2016. Application of Basic Mathematics to the Studying of Hillside Slope and Soil Surface of Landslide Area: A Case Study of Phuket Province. J. Research and Development KMUTT.. 39, (4), 491-508. 2016
 2. สิริกร ด้วงพิบูลย์ ธงชัย สุธีรศักดิ์ รวี รัตนาคม และ วันจิตรา โต๊ะหวันหลง. 2561. การจำลองพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์อัตราส่วนความถี่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองหลังสวน ภาคใต้ประเทศไทย. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 2, 259-275. 2018
INTERNATIONAL JOURNAL ARTICLES
 1. Towanlong, W., & Nakmahachalasint, P. (2009). An n-dimensional mixed-type additive and quadratic functional equation and its stability. Science Asia, 35, 381-385.
 2. Towanlong, W., & Nakmahachalasint, P. (2012). A quadratic functional equation and its generalized Hyers-Ulam Rassias stability. Thai Journal of Mathematics, 6(3), 85-91.
 3. Towanlong, W., & Nakmahachalasint, P. (2012). A mixed-type quadratic and cubic functional equation and its stability. Thai Journal of Mathematics, 8(4), 61-71.
 4. Towanlong, W., & Nakmahachalasint, P. (2011). Fréchet functional equations with restricted spans: Solution on real numbers. SCIENCEASIA, 37(2), 125-129.

RESEARCH GRANTS

Research Project

 1. Skill of forecast for rainy season over Thailand using the Canonical Correlation Analysis, Scholarship by Rajamangala University of Technology Tawan-OK, 2015
 2. Subseasonal-to-Seasonal Variations and Predictions of Rainfalls over Southern China and Southeast Asia (propose to Thailand Science Research and Innovation (TSRI) 2016)
 3. Impact, mechanism and future projection of the interdecadal oscillation toward extreme rainfall events in Indochina Peninsula and Southern China (propose to Thailand Science Research and Innovation (TSRI) 2018)
 4. Decadal trends of drought risk and its impact of climate changing: A case study in northeastern Thailand (propose to Agricultural Research Development Agency (Public Organization), 2018)
 5. Predictability of Decadal droughts risk and its impacts of climate change in Thailand using Multi-climate models (propose to Agricultural Research Development Agency (Public Organization), 2021)