ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
Asst. Prof. Dr.Pensiri Akkajit
+66(76) 27-6488; +66(63) 4696356
POSITION:
 • Assistant President for International Affairs, Prince of Songkla University, Phuket Campus: July 2019 – Present
 • Associated Dean for Research and Graduate Studies, Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket Campus: Oct 2017 – June 2019
 • Director of Master of Science Program in Environmental Management Technology and Doctor of Philosophy Program in Environmental Management Technology (International Program): 2015 – 2017
 • Lecturer: October 2013 – Present
EDUCATION:
 • Ph.D. (2009 – 2012): Doctor of Philosophy (Environmental Management) Chulalongkorn University, Thailand
 • M.Sc. (2006 – 2007): Master of Science (Environmental Management)Chulalongkorn University, Thailand
 • B.Sc. (2002 – 2005): Bachelor of Science (Environmental Technology) Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand
Teaching Courses
 • 979-507 Advanced Site Remediation (Master Degree)
 • 979-505 Seminar in Environmental Management (Master Degree)
 • 978-551 Site remediation (Master Degree)
 • 988-358 Hazardous Waste Management Technology
 • 988-350 Soil Pollution Management
 • 988-370 Environmental Economics
 • 988-128 Natural resources and Management
 • 988-354 Site remediation management technology
 • 975-232 Nutritional Science and Toxicology
RESEARCH INTEREST / EXPERTISE:
 • Microplastics in the environment
 • Bioremediation of Contaminated Soil
 • Fractionation and transformation of heavy metals relation to the plant uptake
 • Waste Utilization for the environmental management
PRIZE:
 • รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น ระดับคณะ/ส่วนงาน ประจำปี 2563
 • รางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562
PROFESSIONAL EXPERIENCE:
 • 22-29 January, 2019: Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science) 
 • August – September 2018: Belt and Road Senior training Program, Shanghai, China
 • October – December 2008: Research assistant at Thailand Environment Institute (TEI)
 • April – June 2005: Summer Internship at Institut für Seenforschung (ISF), Langenargen, Germany
PUBLICATIONS:

Publications in Journals: 

 1. Akkajit, P., Tipmanee, D., Cherdsukjai, P., Suteerasak, T., Thongnonghin, S., 2021. Occurrence and distribution of microplastics in beach sediments along Phuket coastline, Marine Pollution Bulletin. 169: 112496. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112496. 
 2. Akkajit, P., Romin, H., and Assawadithalerd M., 2020. Assessment of Knowledge, Attitude, and Practice in respect of Medical Waste Management among Healthcare Workers in Clinics. Journal of Environmental and Public Health, 2020, 8745472, 12 pages. https://doi.org/10.1155/2020/8745472
 3. Assawadithalerd M., Srisa-ard S., Akkajit P., Prueksasit T., 2020. E-waste Dismantling Community Toward Circular Economy with Ineffective Hazardous Waste Management: A Case Study in Buriram Province, Thailand. In: Jeon HY. (eds) Sustainable Development of Water and Environment. ICSDWE 2020. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-45263-6_12. 
 4. Suteerasak, T., Akkajit, P., Muangmool, K., Salaeh, N. and Lamai. A., 2020. The Contamination of Lead, Chromium, Copper and Zinc in Sediment at Pak Bang Cannel and Catchment Area, Patong District, Phuket Province. Burapha Science Journal, 24(1): 340-358.
 5. Akkajit, P., Thongnonghin, S., Sriraksa, S., & Pumsri, S., 2019. Preliminary Study of Distribution and Quantity of Plastic-debris on Beaches Along the Coast at Phuket Province. Applied Environmental Research, 41(2), 54-62. 
 6. เพ็ญศิริ เอกจิตต์ และ ฮุสนา โรมินทร์. (2563). การประเมินโครงการลดและงดการใช้โฟมและถุงพลาสติกในอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (Evaluation of Katu Municipality Campaign To Stop Using Foam And Plastic Bags, Phuket Province). วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 24 (ฉบับที่ 2).
 7. ธงชัย สุธีรศักดิ์, เวียงชัย จงศรีรัตนกุล, กนกวรรณ พงศ์กัณจน์ณิชา, ณัฐรดี ชิดเชี่ยว และ เพ็ญศิริ เอกจิตต์. (2562). การประเมินการปนเปื้อนของทองแดง ตะกั่วและสังกะสีในตะกอนดิน คลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24 (1) : 340-358.
 8. เพ็ญศิริ เอกจิตต์ และ สิริวรรณ รวมแก้ว (2562). ขยะไมโครพลาสติกบริเวณชายหาดฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 23 (ฉบับที่ 2).
 9. Akkajit, P., Fajriati, P. and Assawadithalerd, M., 2018. Metal accumulation in the marine bivalve, Marcia optima collected from the coastal area of Phuket Bay, Thailand. Environmental Science and Pollution Research. 25(36): 36147–36157. 
 10. Kaimook, J. and Akkajit, P., 2018. A Study of Heavy Metal Accumulation in Sediments at Phuket Bay, Saphan Hin, Phuket Province. International Journal of Environmental Science and Development. 9(7):178-182. doi: 10.18178/ijesd.2018.9.7.1096
 11. Romin, H. and Akkajit, P., 2018. A Study of Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of Personnel in Clinic Regarding Infectious Waste Management Case Study: Mueang Phuket District, Phuket. International Journal of Environmental Science and Development. 9(6): 152-156. doi: 10.18178/ijesd.2018.9.6.1091 
 12. Akkajit, P., Kaimook, J., Suteerasak, T., and Prueksakorn, K., 2018. Assessment of Heavy Metals in Sediment at Saphan Hin, Phuket. Chemical Engineering Transaction (CET). 63: 301-306. DOI: 10.3303/CET1863051. 
 13. Prueksakorn, K., Gonzalez1, J.C., Keson, J., Wongsai, S., Wongsai, N., and Akkajit, P., 2018. A GIS-based tool to estimate carbon stock related to changes in land use due to tourism in Phuket Island, Thailand. Clean Technologies and Environmental Policy. 20(3): 561-571.
 14. ธงชัย สุธีรศักดิ์ และ เพ็ญศิริ เอกจิตต์ (2561). การใช้ขนาดเม็ดตะกอนและปริมาณตะกั่วและสังกะสีเพื่อระบุชั้นตะกอนดินที่มาจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่รองรับน้ำทิ้งคลองบางใหญ่ อ่าวภูเก็ต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 หน้าที่ 459-475.
 15. Akkajit, P. and Suteerasak T., 2017. The study of historical contamination of Tin (Sn) and Zinc (Zn) in sediments at the Bang-Yai River estuary, Phuket Province. The Journal of Applied Science. 16: Special issue: 8-18.
 16. เพ็ญศิริ เอกจิตต์ (2560). ขยะติดเชื้อและการจัดการขยะติดเชื้อในในโรงพยาบาล กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต. วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม หน้า 31-39.
 17. Akkajit, P. and Tongcumpou, C., 2016. The Influence of pH and Organic Matter from Sugarcane By-products on Soil Cadmium Fractionation. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 47(S1): 28-35.
 18. Akkajit, P. and Nuamkongman, W., 2016. Seed Germination and Growth parameters of (Zea mays L.) as influenced by Municipal Solid Waste Incineration Fly Ash (MSWIFA) and Sewage Sludge (SS) amended soil. Applied Environmental Research. 38(1): 43-52.
 19. Akkajit, P. 2015. Review of the Current Situation of Cd Contamination in Agricultural Field in the Mae Sot District, Tak Province, Northwestern Thailand. Applied Environmental Research. 37(1): 71-82.
 20. Akkajit, P., DeSutter, T., and Tongcumpou, C. 2014. Effects of sugarcane waste-products on Cd and Zn fractionation and their uptake by sugarcane (Saccharum officinarum L.). Environmental Science: Processes and Impact, 16: 88-93.
 21. Akkajit, P., DeSutter, T., and Tongcumpou, C. 2013. Short-term effects of sugarcane waste-products from ethanol production plant as soil amendments on sugarcane growth and metal stabilization. Environmental Science: Processes and Impact, 15: 947-954.
 22. Akkajit, P., DeSutter, T., and Tongcumpou, C. 2013. Fractionation of Cd and Zn in Cd contaminated soils amended by sugarcane waste-product from ethanol production plant. Journal of Soils and Sediments. 13: 1057-1068.
 23. Akkajit, P. and Tongcumpou, C. 2010. Fractionation of metals in cadmium contaminated soil: Relation and effect on bioavailable cadmium. Geoderma, 156: 126-132.

Publications in Conference Proceeding:

 1. Thongnonghin S., Akkajit, P. and Tipmanee, D. 2020. Evaluating the distribution of microplastics in Patong beach, Phuket, Thailand. 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management. The Heritage Chiang Rai, Thailand, May 27-29, 2020
 2. Pensiri Akkajit. 2017. Assessment of Cd and Pb bioavailability in sediments in Phuket Bay, Thailand. In 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 31 August-2 September 2017. EST2017_00197.
 3. Pensiri Akkajit. 2017. Assessment of Cd and Pb bioavailability in sediments in Phuket Bay, Thailand. In 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 31 August-2 September 2017. EST2017_00197
 4. Pensiri Akkajit and Thongchai Suteersak 2017. The study of historical contamination of tin (Sn) in sediments at the Bang-Yai River estuary, Phuket Province. IN Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), February 2-3, 2017, Centra Government Complex Hotel & Convention Center Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand
 5. Akkajit, P. The Study of Tourists Behavior in Water Usage in Hotel Business: Case Study Of Phuket Province, Thailand. ICWWM 2016: International Conference on Wastewater and Water Management, London, United Kingdom, 17-18 October, 2016.
 6. Nuankongman W., Akkajit, P., Panitnok, K., and Ngamprasith S. The Influence of Municipal Solid Waste Incineration Fly Ash (MSWIFA) and Sewage Sludge (SS) on Sweet Corn (Zeamays L. saccharata) Production and Soil Properties. 5th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, Bangkok, Thailand, May 11-13, 2016. 
 7. Pensiri Akkajit and Chantra Tongcumpou. Effects of other metals on cadmium uptake to sugarcane. 1st The Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, Bangkok, Thailand, January 30 - February 1, 2008. 
 8. Pensiri Akkajit and Chantra Tongcumpou. Effects of other metals on cadmium uptake to sugarcane. 3rd International Conference on Soil Pollution and Remediation, Nanjing, China, October 18 - 21, 2008.

International Conferences Participation:

 1. Akkajit, P. 2021. Microplastics along Mai Khao beach, Phuket - A preliminary study. International Webinar on Plastic/Microplastic Pollution and Management. On 2nd June 2021. https://sites.google.com/view/webinar-on-microplastics. 
 2. Akkajit, P., Fajriati, P. Risk Assessment of Heavy Metal Accumulation in lingulata (Lingula anatina) from the coastal area at Phuket Bay, Thailand. In 3rd Philippine Solid & Hazardous Waste Management Conference 2018, The Philippine Waste Outlook: Our Waste, Our Responsibility for a Sustainable Future, Dec 5-7 2018.
 3. Kaimook, J. and Akkajit, P. 2018. A Study of Heavy Metal Accumulation in Sediments at Phuket Bay, Saphan Hin, Phuket Province. In 4th International Conference on Advances in Environment Research (ICAER 2018), May 28-30, 2018, Hong Kong, China.
 4. Romin, H. and Akkajit, P. A Study of Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of Personnel in Clinic Regarding Infectious Waste Management Case Study: Mueang Phuket District, Phuket. In 4th International Conference on Advances in Environment Research (ICAER 2018), May 28-30, 2018, Hong Kong, China.
 5. Pensiri Akkajit. 2017. Assessment of Cd and Pb bioavailability in sediments in Phuket Bay, Thailand. In 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 31 August-2 September 2017. EST2017_00197.
 6. Romin, H., Musit, B., and Akkajit, P. "Personnel Behavior in Hospital Infectious Waste Management: A Case Study of Phuket Province, Thailand". Tenth Global Studies Conference and Global Studies Research Network, National University of Singapore, 8-9 June 2017.
 7. Akkajit, P. and Suteersak, T. "The study of historical contamination of tin (Sn) in sediments at the Bang-Yai River estuary, Phuket Province". Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017). Centra Government Complex Hotel & Convention Center Chaeng Watthana Bangkok, Thailand, 2-3 February, 2017.
 8. Akkajit, P. "The Study of Tourists Behavior in Water Usage in Hotel Business: Case Study Of Phuket Province, Thailand" ICWWM 2016: International Conference on Wastewater and Water Management, London, United Kingdom, 17-18 October, 2016
 9. Akkajit, P. and Tongcumpou, C. "The influence of pH and organic matter from sugarcane waste-product on bioavailable Cd and Zn". 14th ISSPA International Symposium, Kona, Hawaii, USA, January 26-30, 2015.
 10. Tongcumpou, C., and Akkajit, P. Transportation of Heavy Metals from Mining Activities. The 11th Annual UNU & GIST Joint Programme Symposium: Transboundary Contamination and Multimedia Pollutants in Asia. Kota Kinabalu, Malaysia, October 22-24, 2013. 
 11. Akkajit, P., DeSutter, T., and Tongcumpou, C. “Effects of different rates of boiler ash, filter cake and vinasse amendments on the fractionation of Cd and Zn in Cd contaminated soil”. EHSM2013-International Conference Environmental and Hazardous Substance Management, BKK, Thailand, 21-23 May, 2013.
 12. Akkajit, P., DeSutter, T., and Tongcumpou, C. “The effects of sugarcane waste-products from ethanol production plant on Cd and Zn fractionation and its uptake by sugarcane (Saccharum officinarum L.) in high Cd and Zn contaminated soil”. 13th ISSPA International Symposium, Queenstown, New Zealand, April 8-12, 2013.
 13. Akkajit, P. and Tongcumpou, C. Effects of other metals on cadmium uptake to sugarcane. Soil Remediation 2008, Nanjing, China, October 18-21, 2008.
 14. Akkajit, P. and Tongcumpou, C. “Effects of other metals on cadmium uptake to sugarcane”. 1st The Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, Bangkok, Thailand, January 30 - February 1, 2008. 

Book Chapter:

 1. Assawadithalerd M., Srisa-ard S., Akkajit P., Prueksasit T. (2020) E-waste Dismantling Community Toward Circular Economy with Ineffective Hazardous Waste Management: A Case Study in Buriram Province, Thailand. In: Jeon HY. (eds) Sustainable Development of Water and Environment. ICSDWE 2020. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham: pp 127-136. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45263-6_12. ISBN: 978-3-030-45263-6 Online, 14 June 2020
 2. จันทรา ทองคำเภา และ เพ็ญศิริ เอกจิตต์. ศูนย์เครือข่ายการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: “การปนเปื้อนโลหะหนักจากกิจกรรมเหมือง: กรณีศึกษาคลิตี้และแม่สอด. ISBN: 978-616-551-959-5 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558. หน้า 331-351 (in Thai).