งานศึกษาด้านนิเวศวิทยาทางนํ้าและด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสถานีไฟฟ้ากมลา