โครงการกิจกรรมปฏิบัติการด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต