โครงการ “จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิต เพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ภูเก็ต(Phuket City of Gastronomy)”