เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

 • เรียนจันทร์ – ศุกร์ หรือเสาร์ – อาทิตย์
 • หลักสูตร 2 ปี
 • ระยะเวลารับสมัคร
  • เข้าศึกษาภาคการเรียนที่ 1/2565 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 15 มิ.ย. 65
  • เข้าศึกษาภาคการเรียนที่ 2/2565 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 65 – 30 ต.ค. 65
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิตรลดา เอสุจินต์ (ผู้ประสานงาน)
โทร. 0-7627-6107 Email: jitlada.a@phuket.psu.ac.th

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ทุน

 1. ทุนการศึกษาประเภท ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 2 ทุน 
  คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ต้องเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และระบุสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
 2. ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี จำนวน 2 ทุน
  คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ต้องเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และระบุสาขาวิชาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศรายชื่อได้ที่

TCAS64 รอบ 3

กำหนดการ
7-15 พ.ค. 64 รับสมัครทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
7-15 พ.ค. 64 ชำระเงินค่าสมัคร
26 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ครั้งที่ 1 ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
26-27 พ.ค. 64 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
1 มิ.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
7 มิ.ย. 64 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต/คณะที่ได้รับคัดเลือก
10 มิ.ย. 64 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
สามารถดูระเบียบการเพิ่มเติม ได้ที่
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศรายชื่อได้ที่

TCAS64 รอบ 2

“การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2564”
สมัครได้ตั้งแต่ 3-11 มีนาคม 2564 ผ่านทาง https://e-admission.psu.ac.th/
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology and Management) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (Environmental Geoinfomatics Technology) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (Marine Science and Coastal Management) 
จำนวนที่เปิดรับสมัคร รวม 30 ที่นั่ง
สามารถดูระเบียบการ ได้ที่ https://entrance.psu.ac.th/…/pdf/115_Direct_Vocational.pdf

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศรายชื่อได้ที่

TCAS64 รอบ 1

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology and Management)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (Environmental Geoinfomatics Technology) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง (Marine Science and Coastal Management) 
สามารถดูข้อมูลโครงการม.อ.ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดีเพิ่มเติมได้ที่
สามารถดูข้อมูลโครงการเด็กดีศรีปวช.เพิ่มเติมได้ที่
สามารถดูข้อมูลโครงการโควตานักเรียนภาษาเด่นเพิ่มเติมได้ที่
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศรายชื่อได้ที่