คำอธิบาย / Explantion

  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ และจะไม่ถูกเผยแพร่
  • ข้อมูลจะถูกส่งหา คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เท่านั้น
  • ระบบไม่มีการเก็บ Log ตัวบุคคล (**นอกจากผู้ติดต่อ ต้องการข้อมูลชี้แจงติดต่อกลับ)