งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “National Training Workshop on Research and Monitoring of the Ecological Impacts of Ocean Acidification on Coral Reef Ecosystem”

วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต . โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

§ Introduction to Ocean Acidification (OA)

§ Study on impacts of OA on marine ecosystems

§ Assessing impact using Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS) technique

§ Introducing spectrophotometric method for pH measurement

§ Introducing auto-titration for Total Alkalinity measurement .

ลงทะเบียน : https://bit.ly/3BphQp9

ติดตามรายละเอียดได้ที่ Event Facebook : https://www.facebook.com/groups/oaworkshop/

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ผศ.ดร.ดนัย ทิพย์มณี

Email : Workshop.OA@phuket.psu.ac.th