มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่งานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้การดูแลของ งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 คน ดังนี้ 

1.นายศุภณัฐ ชุมขันธ์ (นายกสโมสรนักศึกษา) 

2.นางสาวมีนา ชากรี (อุปนายกกิจการฝ่ายใน) 

3.นางสาวญาณิศา เกตุแก้ว (อุปนายกกิจการฝ่ายนอก) 

4.นางสาวอรนุช ขนานใต้ (เลขานุการ) 

5.นางสาวอภิวดี สุดชู (เหรัญญิก) 

6.นางสาวสุกานดา อ่อนแก้ว (ผู้ตรวจสอบบัญชี) 

7.นางสาวปิยะชนก มุสิการุณ (ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์) 

8.นายภาณุพงศ์ รอดสวัสดิ์ (รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์) 

9.นายปัณวรรธ อู่วงศ์ (ประธานฝ่ายวิชาการ) 

10.นางสาวอภิชญา สัจจา (รองประธานฝ่ายวิชาการ) 

11.นางสาววิรัญชนา ทองรอด (ประธานฝ่ายสวัสดิการ) 

12.นางสาวศรัณยา บัวใหญ่รักษา (ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) 

13.นางสาวกนกวรรณ จักรราช (ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์) 

14.นายนนทพัทธ์ ติเลส (ประธานฝ่ายกีฬา) 

15.นายภูริช เทพณรงค์ (ประธานฝ่ายพยาบาล) 

16.นางสาวณัฐริญา สีเขียวพงษ์ (อนุสโม) 

17.นางสาววนารัตน์ เต็มรัตน์ (อนุสโม) 

18.นางสาวเนตรดาว ชาญณรงค์ (อนุสโม) 

19.นางสาวสุพิชญา แก้วพิทักษ์ (อนุสโม) 

20.นางสาวณิชกมล รุ่งโรจน์วุฒิกุล (อนุสโม) 

21.นายธีรภัทร เรืองสุข (อนุสโม) 

22.นายคมพญา ทองมาก (อนุสโม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *