โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ภูเก็ต (Phuket City of Gastronomy) ในวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ  โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ประกอบการในการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน และเพื่อให้มาตรฐานอาหารมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อแพร่กระจายแก่ผู้บริโภค

การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงวัตถุประสงค์และกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

กิจกรรมภายในกิจกรรม ได้แก่ การอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และการบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร โดยมีคุณศิรวัฒน์ เกรียงไกร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองป่าตอง เป็นวิทยากร , การอบรมภาคทฤษฎีหัวข้อ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย โดยมีคุณมีนา ปะหนัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าคลอก เป็นวิทยากร, การอบรมภาคปฏิบัติในหัวข้อ การใช้ชุดทดสอบสารตกค้างในอาหาร การล้างผักให้สะอาด ปลอดภัย การดูแลบ่อดักไขมัน และการตรวจวัดความเข้มของแสง และวัดอุณหภูมิ โดยมี รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล ดร.จันทินี บุญชัย ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง ดร.สุภัสรา ขุนศรี และดร.วิลาสินี ศรีพรหม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประเมินผลความรู้ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้จะได้รับประกาศยนีบัตรทุกท่าน และยังมีการแจกสร้อยคอทองคำ รวมถึงของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *