แบนเนอร์
bannerPhuketExpo2028
แบนเนอร์รับสมัคร
img1-01-res
img2-02-res
img3-02-res
img4-02-res
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา พื้นที่นำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา พื้นที่นำร่อง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ เรื่อง ทะเล …
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ Team Building (บุคลากรสายอำนวยการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันแก่ทีมผู้บริหาร)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ Team Building (บุคลากรสายอำนวยการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันแก่ทีมผู้บริหาร)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ Team Building (บุคลากรสายอำนวยการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันแก่ทีมผู้บริหาร) ณ ห้องบริหารจัดการน้ำ 1205 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่…
<< อ่านต่อ >>
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 7th Marine Science Conference

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 7th Marine Science Conference

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7 (The…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการเก็บข้อมูลสำคัญของคณะ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการเก็บข้อมูลสำคัญของคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการเก็บข้อมูลสำคัญของคณะ ให้กับบุคคลากรสายอำนวยการภายในคณะฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ว…
<< อ่านต่อ >>
โครงการเรารักกัน จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โครงการเรารักกัน จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการเรารักกันขึ้น ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 อาคาร 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณ…
<< อ่านต่อ >>
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบ Site Visit Online ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบ Site Visit Online ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในรูปแบบ Site Visit Online ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ …
<< อ่านต่อ >>