วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำทีมเข้าพบเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านการจัดการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหารือโจทย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต