วันที่ 30 กันยายน 2563 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำทีมเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้ารที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผ่านการจัดการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้ประยุกต์ใช้ต้นแบบชุดทดสอบฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ในน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและน้ำทะเลบริเวณที่เชื่อมต่อจากคลองในช่วงฤดูร้อนเพื่อเฝ้าระวังปรากฏการยูโทรฟิเคชั่นและนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว มาสรุปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวและนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการปัญหาต่อไปในอนาคต