เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อผลักดัน และวางแผนการดำเนินงานโครงการ “ประสานใจ สู้ภัย covid-19” โครงการปันรัก ปันสุข ปันอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนนำร่อง-ชุมชนไม้ขาว ภายใต้การใช้ชีวิตแบบ New normal หลังวิกฤตโควิด-19 โดยได้มีการคัดเลือกโรงเรียนบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งนี้ สำหรับโครงการนี้ ต้องขอขอบคุณ รองอธิการบดีฯ คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และภาคีเครือข่าย จาก องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ โรงเรียนบ้านไม้ขาว สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ” เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”