ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

 
ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน
ASST. PROF. DR.WERAPONG GOEDSIN

Education
 • Ph.D. (2013): PhD. in Survey Engineering, Faculty of Engineer, Chulalongkorn University
 • M.Sc. (2002 – 2005): Physics, Prince of Songkla University, Hadyai campus
 • B.Sc. (1998 – 2002): Education (Physics), Prince of Songkla University, Pattani campus
Administrative Position
 • 2013– Present, Associate Dean for Research and Graduate Studies Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailand
 • 2013-2104, Program director of MSc. Program in Technology and Environmental Management program
 • 2014-2015, Program director of MSc. Program in Environmental Management Technology (International program)
 • 2014-2015, Program director of D.Phil. Program in Environmental Management Technology (International program)
Field of Interest
 • Remote Sensing for tropical resources mapping (e.g., Mangrove, Seagrass, Coral Reef, oil palm, rubber tree etc.)
 • Monitoring of vegetation dynamics and climate change
 • GIScience and Remote Sensing for Environmental and Disaster Management Application
NATIONAL JOURNAL ARTICLES
 • Werapong Koedsin. 2021. “Mangrove Phenology and Water Influences Measured with Digital Repeat Photography”. REMOTE SENSING, 13 (2 Article Number: 307) : 1-18
 • Avirut Puttiwongrak, Werapong Koedsin, Sakanann Vann and Thongchai Suteerasak. 2020. “Delineation of Seawater Intrusion Using Geo-Electrical Survey in a Coastal Aquifer of Kamala Beach, Phuket, Thailand”. Water, 12 (2 Article Number: 506) : 1-15
 • Werapong Koedsin, Veeranun Songsom, Alfredo Huete and Raymond James. 2019. “Mangrove Phenology and Environmental Drivers Derived from Remote Sensing in Southern Thailand”. Remote sensing, 11 (8 Article Number:955) : 1-25
 • Werapong Koedsin, Donald Mcneil, Tri P.d Van and Nguyen Thi. 2018. “Remote sensing techniques to predict salinity intrusion: application for a data-poor area of the coastal Mekong Delta, Vietnam”. International Journal of Remote Sensing, 39 (20) : 6676-6691
 • วีระพงค์ เกิดสิน, จุฑาพร เกษร, พันธ์ ทองชุมนุม, เอกชัย กกแก้ว, สูฮัยลาร์ สมาแอ และ สุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว. 2561. “ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบใกล้เวลาจริงสำหรับคำนวณค่าปริมาณน้ำผิวดินของจังหวัดภูเก็ต”. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 19 (พิเศษ) : 230-241
 • วีระพงค์ เกิดสิน และ เปรมศิริ คงเส้ง. 2560. “การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของจังหวัดภูเก็ตโดยอาศัยคุณสมบัติของชีพลักษณ์ จากข้อมูลหลายช่วงเวลาของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI “. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 18 (2-3) : 32-40
INTERNATIONAL JOURNAL ARTICLES
 • Koedsin, W., (2020). “Using machine learning algorithm and landsat time series to identify establishment year of para rubber plantations: a case study in Thalang district, Phuket Island, Thailand”. INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, 41 (23) : 9075-9100
 • Chotikarn, P., Koedsin, W., Phongdara, B., & Aiyarak, P. (2010). Low cost submarine robot. Sonklanakarin Journal of Science and Technology, 32(5), 513.
 • Koedsin, W., & Vaiphasa, C. (2013). Discrimination of tropical mangroves at the species level with EO-1 hyperion data. Remote Sensing, 5(7), 3562-3582.
 • Yasen, K., & Koedsin, W. (2015). Estimating Aboveground Biomass of Rubber Tree Using Remote Sensing in Phuket Province, Thailand. Journal of Medical and Bioengineering Vol, 4(6).
 • Koedsin, W., & Huete, A. (2015). Mapping Rubber Tree Stand Age using Pléiades Satellite Imagery: A Case Study in Talang District, Phuket, Thailand.Engineering Journal, 19(4), 45-56.
 • Koedsin, W., Intararuang, W., Ritchie, R. J., & Huete, A. (2016). An Integrated Field and Remote Sensing Method for Mapping Seagrass Species, Cover, and Biomass in Southern Thailand. Remote Sensing, 8(4), 292.
 • Koedsin, W., & Yasen, K. (2016). Estimating Leaf Area Index of Rubber Tree Plantation Using Worldview-2 Imagery. Journal of Life Sciences and Technologies Vol, 4(1).
Reviewer
 • Scientific Journal Reviewer of Remote Sensing
 • Scientific Journal Reviewerof Engineering Journal
 • Scientific Journal Reviewer of GIScience & Remote Sensing
 • Scientific Journal Reviewer of Egyptian Journal of Remote Sensing
 • Scientific Journal Reviewer of International Journal of Geoinformatics
 • Scientific Journal Reviewer of Natural Hazards
RESEARCH GRANTS
 •