ประกาศ

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11

มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าสอบที่ได้ผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละวิชา
แต่ละระดับชั้น ในวันศุกร์ที่  23  ธันวาคม  2565 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมการบริหารจัดการน้ำ  (1205) อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

**ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลทุกคน ให้นำสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อประกอบการเข้ารับรางวัล