คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยคณะฯ จัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็นวันละ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) กิจกรรมด้านเคมี: การเตรียมสารละลาย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี ศรีพรหม และคุณทัศนีย์ สามารถ เป็นวิทยากร 

2) กิจกรรมด้านชีววิทยา: การศึกษาโครงสร้างภายในของปลาหมึก มีอาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ และคุณนภาพิศ หลิมสถาพรกุล เป็นวิทยากร 

3) กิจกรรมด้านฟิสิกส์: การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดทางไฟฟ้า มีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล และคุณวัฒนา ศรัทธาวีระกุล เป็นวิทยากร 

4) กิจกรรมด้านเคมี: การไทเทรตกรด-เบส มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี ศรีพรหม และคุณจินดา รุ่งโรจน์ศรี เป็นวิทยากร 

5) กิจกรรมด้านชีววิทยา: ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด มีอาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ และคุณนภาพิศ หลิมสถาพรกุล เป็นวิทยากร 

6) กิจกรรมด้านฟิสิกส์: สปริงและการสั่น มีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล และคุณวัฒนา ศรัทธาวีระกุล เป็นวิทยากร

ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน พร้อมด้วยครูผู้ควบคุม จำนวน 3 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *